اندیشه

سیاسی, اجتماعی, اقتصادی

بدرالدين حقاني درليست سياه شامل شد.

وزيرخارجه ايالامتحيده آمريكاه،بدرالدين حقاني فرمانده شبكه تروريستي حقاني راتحت فرماني اجرايوي سيزده دوصدبيست چهاركه طي آن تروريستان وكسانيكه ازآنهاحمايت مي نمايد شامل ليست سياه نمودكه درنتيجه هرنوع دارايي وملكيت حقاني درحوزه قضايي ايالات متحيده كه ازآن حقاني نفع مي بردمسدودگرديد.بااين كارازهرنوع همكاري بااين فردخطرناك جلوگيري خواهدشد. حقاني فرمانده يك گروهي شروش ياني طالب است كه درمناطق قبايلي وزيرستان شمالي پاكستان فعاليت دارد. شبكه حقاني درصدري فعاليت هاي شروشي درافغانستان قرارداردومسئولي حملات دشت افگنانه وسيع است بدرالدين پسرجلال الدين حقاني،موسس شبكه تروريستي حقاني است ونذيرالدين حقاني وسراج الدين حقاني برادران وي مي باشند. حقاني عضوي شوراي مرام شاه بوده ودرزمينه راه اندازي حملات درمناطق شمال شرق افغانستان باشروش يان وجنگ جويان خارجي همكاري مي نمايد. همچنان گمان ميرودكه اين شخص مسئول آدم ربايي ها درشبكه حقاني است درسال( 2008)ميلادي بدرالدين مسوليت ربوده بودني دويدرهادگزارش گري نيورك تايم زراپذي رفته بود طي زماني اسارت گزارش گرمذكور،بدرالدين من حيث جرچزئي ازشرايط ورهايي دويدبااوفشارآوردتاوي ويديوهاي راتهيه نمايد ونام هاي رابنوي سد كه درآن خواستاري پول وتبادله زندانيان گرديده است. همچنان حقاني ديويدودوتن ازهمراهاني ويراتهديدبه مرگ نمود.ودرصورت كه خواهي شات وي براورده نگردد آنهارابه قتل خواهندرساند. حوزه قضايي ايالات متحيده آمريكاه منابع هرنوع معاملات مالي كه بنفع شبكه بدرالدين مي باشدمي گردد.برعلاوه اقدامات داخلي آيالات متحيده آمريكاه،شامل سازي اين فردخطرناك رادرليست سياه توسط كميته تعزيرات( 1267)سازمان ملل متحيد ازهمه كشورهاي شامل سازمان ملل متحيدميخواهد تاازسرمايه،سفروهرنوع معاملاباوي خوداري نمايند. اقدام كه عليه اين دشت افگن صورت گرفت نشان دهنده تصميم بين المللي درزمينه ازبين بردن توان مندي دشت افگنان دراستايي اجرايي حملات خوشوند باروباشكست مواجه ساختن اين شبه كه است. شامل ساختن بدرالدين حقاني درليست سياه نشانده هنده يك مرحله باسيخ دهي حكومت ايالات متحيده امريكاه به تهديدهاي است كه ازسويي دشت افگنان درافغانستان وپاكستان وجوددارد.كه ما درطي سال هاي جاري شاهيدي چنين حملات درسرحدات بين پاكستان وافغانستان مي باشيم.

به ياد پدر

اگرمي شدپدر ديشب به پايت گريه مي كردم

همه شب تاسحر گاهان برايت گريه مي كردم

خواندن ادامه‌ی این نوشته …

بيكاري افراد ي مسلكي، يكي ازعمده ترين مشكلات است كه دامن گيري محصيلان بعدازفراغت شده است.فرهاد«جويا» يكي ازين محصليني است كه مدت چند سال مي شود تاحال نتوانسته به خود وظيفه پيداكند.

 

وي مي گويد:كه درادارات دولتي فساداداري وجود داشته هرفارغ تحصيلي كه بخواهد درادارات دولتي ايفاي وظيفه نمايند درصورت كه واسطه نداشته باشدقبول نميشود.«جويا» افزود: به مقام ولايت بحيث سخنگويي وهمچنان دراداره محيط زيست ولايت هرات خبرنگاركارداشته اشتراك نموده ام وآن وظيفه كه من ميخواستم شامل شوم به رقابت گذاشته شده بود.

 

بعدازطي نمودن امتحان اشخاص درآن پوست  مقررشده بودن كه  فارغين صنف دوازده وياهم ازمكتب فارغ نشده بودن.درهمين حال ولي شاه «بهره»سرپرست رياست اطلاعات وفرهنگ ولايت هرات گفته هاي فرهاد «جويا»راردكرده ومي گويد:

 

كه تقريبآ نود(90)فيصدكارمندان اطلاعات وفرهنگ ولايت هرات  راجوانان وباالخصوص ليسانسهاي كه ازپوهنحي هاي ادبيات،هنرها وژورناليزم فارغ شده اند تشكيل مي دهد.آقاي ولي شاه«بهره»افزود: ازآن جمله مي توان ازمديريت نگارستان ملي وهمچنان مديربت ومعاون روزنامه اتفاق اسلام نام برد.

 

كه اشخاص بودن بااسناد ليسانسه  دست داشته خود دراين ادارات متذكره جذب شده وايفاي وظيفه مي نمايند.همچنان بسم الله«محمدي»سخنگويي اصلاحات وارتباتاط كميسون مستقل اصلاحات اداري هرات گفته هاي ولي شاه«بهره»سرپرست اطلاعات وفرهنگ اين ولايت راتا يد كرده ومي گويد:كه اداره خدمات ملكي متعلق به تمام مردم وبرتمام محصلين فارغ شده كشور ميباشد.

 

آقاي محمدي مي گويد: كه اداره خدمات ملكي اصلاحات اداري هميشه درخدمت اوكساني است كه توانسته اند اسنادفراغت تحصيلات عالي را بدست آورده اند.وي علاوه مي كند كه اين اداره اشخاصي باليسانس رامي پذيردكه ازبخشهاي عمومآ اجتماعي،مديرتي،سازماني وهمچنان كساني كه ازرشته ژورناليزم اسناد داشته وفارغ شده باشند.مي توانند به رياست هاي اطلاعات وفرهنگ،آميريت هاي جوانان،آميريت هاي ژورناليزم وهم چنان آميريت هاي مختليف در راديوتلويزيون جذب شده وايفاي وظيفه كنند.

 

«محمدي»علاوه مي كند:كه اشخاص بيكاروشاكي وهمچنان افرادكه اسناد ليسانس داشته ولي مسئوليت پزيري كاري ندارند بيكارهستند دراين مورودكم علاقه بودن خوداشخاص را درقبال وظيفه ميخواند ومي گويد:كه دروازه اصلاحات اداري به روي هرشهروند اين كشور وبالخصوص افراد باليسانس  بازبوده تابتوانند به همكاري

 

اصلاحات اداري به خود شغل پيداكرده وازطريق اين اداره درصورت كه ازعهده برآمدن مسئوليت باشد به كمك اصلاحات اداري شغل پيداكرده وازطريق اصلاحات اداري به ادارات ديگرمعرفي شده تا بتوانند مصدرخدمت براي مردم جامعه خودشوند.درهمين حال عبدالغفور«بهنـام»كارشناس واستاد مركزي حقوق بشرپوهنتون تعليم تربيه

 

مي گويد:كه جذب نشدن افرادمسلكي وباالخصوص افراد كه بعدازفراغت درراس دولت وباالخصوص اشخاص كه دررشته تحصلي خود تخصص يافته وتخصص خودراازرشته ژورناليزم گرفته ودرادارات دولتي جذب نمي شود.درين مورود،دو دليل راعنوان مي كند اول اينكه جذب شدم افراد

 

مسلكي را دراس دولت بي توجه بودن حكومت و ضعيف بودن دولت است. دوم درادارات دولتي براي آن عيده كساني كه جديدآ شروع بكارمي كنند تجربه كاري نداشته به همين علت مشكلات رابراي آنهابه بارمي آورد عنوان مي كند.

 

آقاي «بهـنام»درين مورد علاوه نمود درصورت كه افراد لايق ومسلكي كه دررشته هاي مختلف وباالخصوص ازپوهنحي ژروناليزم اسنادفراغت خودرابدست آورده اند به رسانه هاوجودنداشته وقرارنگيرند نمي توانيم درآينده كشورخودرسانه هايي موفق كه انعكاس دهنده واقيعت هاست داشته باشيم.

غفور ازدولت وبالخصوص ازوزارت اطلات وفرهنگ وهمچنان ازكميسون مستقل اصلاحات اداري ميخواهدكه زمينه كار رابراي افراد ورزيده كه بعدازده هاسال زحمت دركنار سانه ها قرارنگيرند نمي توانيم دررسانه ها آينده خوبي را پيش بيني كرد.

 

درضمن اگراشخاص كه به شكل ازاشكال به جاي  افراد مسلكي دررس رسانه هاكارنموده وتجربه كاري راحاصل كرده اند قرارداشته اما ازرشته ژورناليستي خودتكميل نيست  بازهم نمي توانند درپيش برداهداف كاري خودموفقيت هاي رابه صورت درست نداشته اند.

چون كسانيكه ازرشته رسانه يي ليسانس گرفته وتخصص ديده اند اشخاص ذكرشده توسط دولت جذب شوند بدون كدام مشكل يك رسانه فعال وورزيده درسطح كشور به صورت درست كارخودراپيش برده ويك آينده فعال رادررسانه ها مي توان پيش بيني كرد.

افرادتحصيل كرده چه خواهندكرد؟

بيكاري افراد ي مسلكي، يكي ازعمده ترين مشكلات است كه دامن گيري محصيلان بعدازفراغت شده است.فرهاد«جويا» يكي ازين محصليني است كه مدت چند سال مي شود تاحال نتوانسته به خود وظيفه پيداكند.

خواندن ادامه‌ی این نوشته …

دموكراسي چيست؟

ديموكراسي كلمه يوناني است ودانشمندان به صورت گوناگون آنر تعريف كرده اند كه مشهورترين آن حكومت مردم برمردم است
.درقاموس سياسي، ديموكراسي روش خاص براي حكومت داري وزنده گي اجتماعي است كه براانتخابات آزاد، حكومت تكثريت،وجوداپوزيسيون وآزادي بيان استوار بوده ودرمقابل نظام هاي استبدادي وديكتاتوري قرارميگيرد.
مفهوم سياسي اصطلاح ديموكراسي درغرب زماني رايج گرديدكه اروپاييان درقرون وسطي ازاسلام الهام گرفتند وچون دين مقدس اسلام درمشرق زمين واروپا ي جنوبي مدت زيادي حكم فرمابودوعدالت،حفظ كرامت انساني ومساوات ميان افرادبشررابه ارمغان آورده بود؛درمقابل،اروپادرآن زمان زير يوغ خرافات كليساواستبدادشاهان قراردشت.بنابراين مردم برخاستند ونظااستبدادي ومطلقه رابه مشروطه تغييردادند ونفوذ كليسا رامحدودكردند.همين جريان به نام ديموكراسي يادگرديدوبعدازآن غرب راه ترقي رادرپيش گرفت.
خواندن ادامه‌ی این نوشته …

بدرالدين حقاني درليست سياه شامل شد.

وزيرخارجه ايالامتحيده آمريكاه،بدرالدين حقاني فرمانده شبكه تروريستي حقاني راتحت فرماني اجرايوي سيزده دوصدبيست چهاركه طي آن تروريستان وكسانيكه ازآنهاحمايت مي نمايد شامل ليست سياه نمودكه درنتيجه هرنوع دارايي وملكيت حقاني درحوزه قضايي ايالات متحيده كه ازآن حقاني نفع مي بردمسدودگرديد.بااين كارازهرنوع همكاري بااين فردخطرناك جلوگيري خواهدشد.

حقاني فرمانده يك گروهي شروش ياني طالب است كه درمناطق قبايلي وزيرستان شمالي پاكستان فعاليت دارد.

خواندن ادامه‌ی این نوشته …

سلام استاد

این وبلاک جدید ازخودم شامحمد دهزادمیباشد من میخواهم همیشه درخدمت علاقمندان عزیزخودباشم ارایه نظریات وانتقادات شماماراممنون می سازد.
به امیدموفقیت تان هستم.

سلام

محصلین عزیزبه امیدموفقیت تان هستم.

سلام جهان!

به بلاگ.اِی اف خوش آمدید. این اولین نوشته شما است که میتوانید ویرایش و یا پاکش کنید، و وبلاگ نویسی را شروع کنید.

طنز ها

دسته‌ها

  • بیوگرافی

    شاه محمد دهزاد هستم متولد 1365درولایت غور بری فعلا دانشجوی سال سوم دانشکده ژورنالیزم وارتباطات جمعی دانشگاه هرات ازخداوند ج میخواهم این ریشته را موافقانه به پایان برسانم.
  • دسته‌ها